Statut de Funcționare (pdf)
PLATFORMA DE FORMARE ŞI CERCETARE INTERDISCIPLINARĂ ÎN DOMENIUL ARHEOLOGIEI ARHEOINVEST. STATUT DE FUNCȚIONARE

I. CADRUL GENERAL

 1. Platforma de formare şi cercetare interdisciplinară în domeniul arheologiei-Arheoinvest este o unitate de formare şi cercetare ştiinţifică, organizată de către Facultăţile de Istorie, Biologie, Fizică şi Geografie-Geologie din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi.
 2. Domeniile de formare şi cercetare ale Platformei sunt: arheologia, bioarheologia, geoarheologia, arheometria şi protejarea patrimoniului arheologic şi a monumentelor istorice.
 3. Platforma este deschisă şi altor entităţi de formare şi cercetare din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi sau cadrelor didactice, doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor care doresc să-şi înscrie tematica preocupărilor proprii în planul general de formare şi cercetare al Platformei şi recunosc prezentul statut.

 
II. OBIECTIVE

 1. Platforma de formare şi cercetare intredisciplinară în domeniul arheologiei urmăreşte promovarea cercetărilor interdisciplinare în domeniul arheologiei, care să răspundă necesităţilor actuale în cercetarea arheologică.
 2. Platforma are în vedere creşterea capacităţii de integrare a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi în aria europeană a educaţiei şi cercetării, creşterea performanţei ştiinţifice şi compatibilizarea sistemului de învăţământ superior cu cerinţele societăţii bazate pe cunoaştere.
 3. Platforma urmăreşte asigurarea resurselor umane înalt calificate pentru educaţie şi cercetare prin organizarea unui sistem interdisciplinar de formare prin master şi doctorat şi dezvoltarea capacităţii cercetare prin programe interdisciplinare şi transdisciplinare.

 
III. ORGANIZARE

 1. Platforma de formare şi cercetare în domeniul arheologiei îşi va desfăşura activitatea în cadrul a două departamente: un Departament de programe formative şi un Departament de cercetare.
 2. Departamentul de programe formative va coordona activităţile de formare profesională în cadrul unor masterate şi scoli doctorale interdisciplinare.
 3. Departamentul de cercetare va coordona activităţile specifice de cercetare a temelor Platformei. El va cuprinde cinci laboratoare:
  – Laboratorul de Arheologie Aplicată şi Teoretică;
  – Laboratorul de Bioarheologie;
  – Laboratorul de Geoarheologie;
  – Laboratorul de Arheofizica;
  – Laboratorul Interdisciplinar de Investigare Ştiinţifică şi Conservare a Bunurilor de Patrimoniu Cultural.
 4. Fiecare laborator îşi va elabora Statutul de funcţionare şi un plan anual de cercetare în acord cu temele de formare şi de cercetare ale Platformei.
 5. Pot fi membri ai laboratoarelor cadre didactice implicate în procesul de formare şi cercetare interdisciplinară, cercetători şi doctoranzi implicaţi în programe interdisciplinare, studenţi la programe de masterat interdisciplinar, studenţi din anii terminal care finalizează proiecte de licenţă sau lucrează în programe de cercetare, cercetători din alte centre de cercetare, implicaţi în programele Platformei, laboranţi şi personal auxiliar.

 
IV. CONDUCEREA PLATFORMEI

 1. Activitatea Platformei este coordonată de Adunarea Generală, Consiliul de Conducere şi Consiliul Ştiinţific.
 2. Adunarea Generală este formată din totalitatea membrilor Platformei şi este statutar constituită din jumătate plus unul dintre membrii ei, putând adopta hotărâri cu majoritatea simplă a celor prezenţi.
 3. Consiliul de Conducere este format din Directorul de Platformă, Coordonatorul Activitate Programe Formative şi Coordonator Activitatea Administrativă. Membrii săi sunt aleşi de către Adunarea Generală pe o perioadă de patru ani. Se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului de Platformă.
 4. Directorul de Platformă este ales dintre cadrele didactice de la Facultatea de Istorie, cu titlul de profesor, cu carte de muncă la Universitate pe toată durata mandatului, cu activitate ştiinţifică în domeniul arheologiei, recunoscută pe plan naţional şi internaţional.
 5. Consiliul Ştiinţific este format din Directorul de Platformă, Coordonatorul Activitate Programe Formative şi Directorii de Laboratoare. Se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului de Platformă

 
V. ATRIBUŢII

 1. Adunarea Generală se convoacă anual sau de câte ori este nevoie, la iniţiativa Directorului de Platformă sau la cererea unei treimi din membrii Adunării. Data, locul de desfăşurare şi ordinea de zi sunt aduse la cunoştinţă membrilor Adunării Generale de către Directorul de Platformă, cu cel puţin zece zile înainte. Membrii care sunt în imposibilitatea de a participa la lucrările adunării pot numi în scris un alt membru al Adunării pentru a-l reprezenta cu drept de vot.
 2. Adunarea Generală alege Directorul de Platformă şi membrii Consiliului de Conducere.
 3. Adunarea Generală avizează pe Directorii de Laboratoare, care sunt propuşi de către membrii laboratoarelor.
 4. Adunarea Generală aprobă planul general de programe formative şi de programe de cercetare, aprobă raportul anual prezentat de Directorul de Platformă şi avizat de Consiliul de Conducere şi Consiliul Ştiinţific.
 5. Adunarea Generală aprobă propunerile de primire de noi membrii, ca şi propunerile de sancţionare şi de excludere a unor membrii, înaintate de Consiliul Ştiinţific.
 6. Consiliul de Conducere are drept sarcină coordonarea programelor de formare şi cercetare ştiinţifică şi de coordonare a activităţilor administrative.
 7. Directorul de Platformă reprezintă Platforma în relaţiile cu alte instituţii, încheie acorduri de colaborare, coordonează activitatea managerială, semnează planurile de programe formative şi de cercetare ştiinţifică şi urmăreşte îndeplinirea lor.
 8. Coordonatorul Activitate Programe Formative are drept obligaţii coordonarea realizării planurilor de programe formative şi urmărirea îndeplinirii acestora.
 9. Coordonatorul Activitate Administrativă are drept obligaţii coordonarea şi îndeplinirea tuturor activităţilor administrative ale Platformei.
 10. Consiliul Ştiinţific avizează planurile de programe formative şi de cercetare ştiinţifică, analizează periodic derularea acestora şi aprobă raportul anual de analiză al Directorului de Platformă.
 11. Consiliul Ştiinţific analizează şi soluţionează propunerile şi cererile membrilor Platformei, ca şi eventualele litigii.

 
VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR PLATFORMEI
 
A. Drepturi:

 1. Pot utiliza baza logistică a Platformei (laboratoare, aparatură, bibliotecă, finanţare etc.), pe baza programelor de cercetare avizate.
 2. Pot beneficia de prevederile acordurilor de colaborare, încheiate cu alte entităţi de profil.
 3. Se pot adresa, în scris, conducerii Platformei cu propuneri sau pentru soluţionarea oricăror probleme care privesc desfăşurarea activităţii.

B. Obligaţii:

 1. De a participa la toate formele de formare şi cercetare organizate în cadrul Platformei;
 2. De a prezenta semestrial rezultatele cercetărilor realizate în cadrul Platformei.
 3. De a participa la Adunarea Generală.
 4. De a participa la concursuri, pentru obţinere de granturi sau alte finanţări.
 5. De a participa la diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul Platformei, prin comunicări şi studii publicate.
 6. De a respecta etica profesională a cercetării

 
VII. DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA PLATFORMEI

 1. Dizolvare şi lichidarea Platformei se va putea face prin hotărârea Adunării Generale sau de către alte organisme legale, cu respectarea legislaţiei.
 2. În situaţia dizolvării şi lichidării Platformei, bunurile obţinute prin programele de finanţare şi de cercetare ale Platformei se vor transmite Facultăţilor organizatoare ale Platformei.

 
VIII. DISPOZIŢII FINALE

 1. Modificarea Statutului se face doar de Adunarea Generală, cu aprobarea a 2/3 din numărul celor prezenţi.
 2. Pierderea calităţii de membru se produce în următoarele situaţii:
  – la cererea scrisă adresată Directorului de Platformă;
  – ca urmare a sancţionării de către Adunarea Generală, pentru încălcarea gravă a eticii profesionale sau pentru neîndeplinirea repetată a obligaţiilor didactice şi de cercetare, stabilite prin planul unitar al Platformei.